Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Volební řád rady školy

Volební řád rady školy

Čl.1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Čl.2. Školskou radu zřizuje zřizovatel a stanoví počet jejích členů. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Školská rada má tři členy.

Čl.3. Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

Čl.4. Funkční období členů školské rady je tři roky.

Čl.5. Ředitel školy zajistí v souladu s tímto volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

Čl.6. Volby zástupců pedagogických pracovníků ve školské radě: Ředitel školy zabezpečí osobám oprávněným volit tyto zástupce dostatek informací a vhodné podmínky pro účast ve volbách.

Především:

Volby vyhlásí 30 dní před jejich konáním, sdělí místo a termín konání, základní informace o činnosti školské rady.
Vyzve k podání návrhu kandidátů, návrhy lze dávat nejpozději 14 dní před konáním voleb. Jmenuje 3 pedagogy do volební komise, zajistí přípravu hlasovacích lístků. Kandidáti jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí (jméno, věk, povolání, obec trvalého pobytu).
Zajistí v den voleb urnu, hlasovací lístky, seznam oprávněných voličů a další potřebné náležitosti.
Zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce školy. Každý volič má jeden hlas, který v zalepené obálce vhodí do urny.
Hlasy po ukončení voleb sčítá volební komise. Volební lístek, kde je označeno více kandidátů je neplatný.
Členy školské rady jsou ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
Za platné lze považovat volby, kterých se účastnilo 50% oprávněných voličů, jinak do 60 dnů proběhnou volby znova.

Čl.7. Volby zákonných zástupců žáků:

Ředitel školy zajistí přípravu voleb, vyhlásí volby alespoň 15 dní před jejich konáním, sdělí místo a termín konání, základní informace o činnosti školské rady. Informace může poskytnout na nástěnce ve škole, na internetu nebo písemně vyzve rodiče k návrhům kandidátů. Návrhy na kandidáty lze podávat nejpozději 14 dní před volbami. Tříčlenná komise bude vyhodnocovat výsledky voleb a dohlížet na jejich průběh.
Kandidáti jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku v abecedním pořadí (jméno, věk, povolání, obec trvalého pobytu).
Zajistí v den voleb urnu, hlasovací lístky, seznam oprávněných voličů a další potřebné náležitosti.
Zabezpečí zveřejnění výsledků voleb na nástěnce školy. Každý volič má jeden hlas, který v zalepené obálce vhodí do urny. Voliči mohou své hlasy předat také v zalepených obálkách třídním učitelům a ti je vhodí zalepené do urny.
Hlasy po ukončení voleb sčítá volební komise. Volební lístek, kde je označeno více kandidátů je neplatný.
Členy školské rady jsou ti kandidáti, kteří získali nejvíce hlasů, v případě rovnosti hlasů rozhoduje los.
Nezvolí-li zákonní zástupci žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje je ředitel školy.

Čl.8. Tento volební řád schválilo obecní zastupitelstvo na své schůzi konané dne 16.12.2005 a nabývá účinnosti dnem 17.12.2005.

 

Ve Střílkách 16.12.2005

Starosta obce

 

Další členové zastupitelstva

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.