Copyright 2024 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Vnitřní řád se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., vyhláškou č. 84/2005 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb., dalšími obecně platnými předpisy, vnitřními předpisy školy

 

1. Práva a povinnosti strávníků

Každý zaevidovaný strávník má právo na stravování ve školní jídelně. Pokud závažným způsobem poruší pravidla stanovená tímto vnitřním řádem, může být ze školního stravování vyloučen.

Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

Při přenášení jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit jeho pád.

Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě. Moučníky apod. si žáci neodnášejí do jiných prostorů školy.

Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí a příborů. Dohled dbá na bezpečnost stravujících se žáků. Dojde-li k potřísnění podlahy (vylitá polévka, rozlitý čaj apod.), nechá dozor podlahu ihned vytřít a vysušit.

Dojde-li k úrazu žáka ve školní jídelně, pedagogický dohled postupuje dle vnitřního předpisu o organizaci první pomoci školy, zajistí prvotní šetření (zápis o úrazu, zápis do knihy úrazů) a oznamuje úraz vedení školy. Další úkony provádí vedení školy, ve které je zraněný žákem, v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR. Analogicky se postupuje i v případě úrazu zaměstnance.

 

2. Výdej obědů

Termíny vydávání stravy ve školní jídelně:

 Výdejní doba

MŠ 1

MŠ 2

ZŠ 1. stupeň

ZŠ 2. stupeň

Cizí strávníci

svačinky

8:15 - 9:00

8:30 - 9:30

9:35 - 10:00

9:40 -10:00

obědy

11:30 - 12:00

12:00 - 12:30

11:35 - 11:55

11:35-12:05

12:25-12:55

10:50 - 11:10

svačinka

14:00 - 14:15

14:00 - 14:15

 

Všichni strávníci (včetně zaměstnanců i cizích) jsou povinni dodržovat stanovenou dobu výdeje stravy, základní hygienické návyky a zásady správného stolování. Každý strávník (žák, pedagog), který odebírá jídlo ve školní jídelně, musí mít pro výdej oběda čip!
Jídlo se nesmí vydávat do skleněných nádob; pouze do nádob řádně vyčištěných, určené pro přepravu jídla!

 

3. Přihlašování ke stravování a platba za stravování

V případě zájmu o stravování ve školní jídelně se musí zájemce řádně přihlásit.
Přihlášení musí být provedeno osobně v kanceláři školní jídelny, kde bude strávník zaevidován do systému, který mu vyprodukuje evidenční číslo, které se stává variabilním symbolem strávníka.

Platba stravného probíhá zálohově bezhotovostním převodem přes účet. Pouze ve výjimečných případech po dohodě s vedoucí stravování hotově.

Postup bezhotovostní platby:
- číslo bankovního účtu: 27 – 5995860297 / 0100
- variabilní symbol: evidenční číslo 
- zpráva pro příjemce: příjmení a jméno

Je třeba dbát na dostatečný průběžný zůstatek finančních prostředků na účtu strávníka. V opačném případě nelze oběd objednat. Možnost ověření stavu účtu je pomocí přihlašovacích údajů na stránkách školy v záložce Jídelna – objednávkový systém iCanteen nebo telefonicky u vedoucí školní jídelny 573 375 022

Částka na osobních účtech se převádí do dalšího školního roku a účet se ruší při ukončení stravování. Při každé objednávce se z účtu odečítají peníze dle kategorií strávníků.

Přihlásit a odhlásit oběd je nutné podle daných pravidel v odstavci č.4.

Při ztrátě nebo zničení čipu je nutno zakoupit nový čip v kanceláři školní jídelny.
Zapomene-li strávník čip, bude vykázán na konec řady, neboť při výdeji je nutné manuálně zadávat číslo strávníka, což lze až na závěr odběru obědů.

 

4. Odhlašování stravování

Odhlašování ze stravování se provádí den předem do 14.00 hodin jednou z možností:
• telefonicky (573 375 022), 
• přes internet pomocí přihlašovacích údajů (viz. zsstrilky. cz – objednávkový systém) 
• nebo el. poštou na e-mail (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Pokud se chce žák školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy se neúčastní výuky, musí uhradit cenu oběda v plné výši. Toto ustanovení neplatí pouze první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole (např. nemoc). V případě prvního dne nemoci lze zcela výjimečně odhlásit žáka ze stravování telefonicky do 7:00 příslušného dne nebo odebrat oběd do jídlonosiče v době od 10.50 – 11. 10 hodin. 
Strávníci nebo zákonní zástupci (rodiče) jsou povinni odhlašovat strávníkovi oběd. Není-li oběd řádně odhlášen, započítává se jako vyexpedovaný.

POKUD ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI ŽÁKOVI (DÍTĚTI) OBĚD NEODHLÁSÍ, JE OBĚD NADÁLE ÚČTOVÁN!
Po nemoci je nutné se opět přihlásit.
Pokud se chce zaměstnanec školy stravovat ve školní jídelně v den, kdy neodpracuje alespoň 3 hodiny z pracovní směny, musí uhradit cenu oběda v plné výši.

 

5) Výše stravného
Výše úhrady stanoví vedoucí ŠJ, která je povinna se řídit výživovými a finančními normami, které jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 463/2011 Sb., o školním stravování.
Výživové a finanční normy jsou upraveny podle věku strávníka.
V případě navýšení cen potravin má školní jídelna právo reagovat na tuto skutečnost zvýšením cen za stravné. O této skutečnosti budou strávníci s dostatečným předstihem informováni.
Stravné:

Přesnídávka

Oběd

Svačina

Pitný režim

Měsíční záloha

3 – 6 let

11,-

23,-

11,-

5,-

850,-

starší 6ti let

13,-

25,-

13,-

5,-

900,-

Svačina

Oběd

Měsíční záloha/ svačina

Měsíční záloha/oběd

7 – 10 let

15,-

30,-

300,- 

600,- 

11 – 14 let

15,-

32,-

300,-

650,- 

15 a více let

17,-

34,-

350,- 

700,- 


Do které kategorie strávníků žák patří, rozhoduje dosažení věku v daném školním roce.

Oběd

Zaměstnanci

37,-

Cizí strávníci

80,-

Cizí strávníci + rozvoz

80,- + 5 ,- = 85,-

Výše uvedené ceny byly upraveny s platností od 1. 9. 2023


6) Jídelní lístek

Je vyvěšen ve školní jídelně u vchodu do ŠJ a na internetových stránkách školy.

 

7) Doba prázdnin, případně mimořádného ředitelského volna

V těchto dnech jídelna až na výjimky nevaří a každý strávník je automaticky odhlášen.
Pokud se v době prázdnin vaří a škola nabízí žákům/dětem aktivity, např. příměstský tábor, má žák/dítě ze zákona nárok na dotovaný oběd, pokud se nabízené aktivity aktivně účastní a přihlásí se v této době ke stravování. 

 

8) Podmínky ochrany majetku

Strávníci mají právo používat zařízení školní jídelny v souvislosti se školním stravováním. Jsou povinni udržovat předměty tvořící zařízení školní jídelny v pořádku a nepoškozené. Strávníci šetří zařízení a vybavení školní jídelny a uklízí po sobě zanechané nečistoty. Strávníci okamžitě oznamují zjištěné závady na majetku pedagogovi vykonávajícímu dohled ve školní jídelně. 

 

9) Podmínky ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí

Je zakázáno nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek (alkohol - nápoje s jakýmkoliv obsahem alkoholu, cigarety a elektronické cigarety, drogy a další omamné látky) v prostorách školní jídelny. Projevy šikanování mezi žáky, násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách školní jídelny přísně zakázány.

 

10) Dotazy, připomínky

Dotazy, připomínky, případné problémy řešte ihned přímo v kanceláři ŠJ s vedoucí školní jídelny nebo s ředitelkou školy.

 

11) Odnášení nádobí a zbytků jídel ze školní jídelny je zakázáno.


Zpracováno dne: 31.8. 2023
Zpracovala: Martina Měřičková; vedoucí kuchařka
Mgr. Martina Raiserová; ředitelka školy 

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.