Copyright 2022 - Základní škola a Mateřská škola Střílky

Školní vzdělávací program školní družiny

Od 1. 1. 2019 vstupuje v platnost tento školní vdělávací plán školní družiny. Vzdělávání ve školní družině probíhá podle školního vzdělávacího programu.

Základní údaje
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Střílky
Sídlo školy: Koryčanská 47, 76804 Střílky
Právní forma: příspěvková organizace (IČO 709 804 89)
Zřizovatel: Obecní úřad Střílky
Telefon zřizovatele: 573 375 012
Ředitelka školy: Mgr. Martina Raiserová
Telefon ředitelna ZŠ: 573 375 087
IZO základní školy: 102 519 714
IZO školní družiny: 118 800 175

Vedoucí vychovatelka: Mgr.Petra Tkáčová
telefon: 732750973
mobil ŠD: 702 107 973
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.zsstrilky.cz

Podmínky přijímání a ukončování vzdělávání

a) Přijímání
1. O přijímání žáků do ŠD rozhoduje pověřený/ná vychovatel/ka, ředitelka či její pověřený zástupce.
2. Zařazení žáka do ŠD probíhá na základě vyplnění přihlášky zákonným zástupcem.
3. Přihláška se odevzdává zpravidla do týdne od začátku školního roku .
4. Přihlášku žáci obdrží první den školního roku.
5. Zákonní zástupci budou o přijetí či nepřijetí žáka do ŠD vyrozuměni e-mailem nebo poštou, nebo osobně vychovatelem/kou.
6. Počet přijatých žáků je dán kapacitou ŠD. Přednostně jsou zařazováni do družiny žáci prvních, druhých ročníků, žáci, jejichž oba rodiče jsou zaměstnaní a žáci dojíždějící do školy z větší vzdálenosti.
7. Dočasné umístění žáků do ŠD je možné v případě dělených hodin. Po domluvě s vedoucím vychovatelem lze v jiném nutném případě do ŠD umístit i ostatní žáky příslušných ročníků.

b) Odhlašování
1. Odhlášení žáka ze ŠD se provádí písemnou formou.
2. V kompetenci ředitelky ZŠ Střílky je vyloučení žáka pro neplnění či hrubé porušení vnitřního řádu školní ŠD.
3. Důvodem vyloučení může být soustavné porušování kázně a pořádku v ŠD, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků, dlouhodobá, svévolná nebo neomluvená absence.

Materiální, personální a ekonomické podmínky

1. Podmínky materiální:
Pro činnost ŠD je k dispozici vlastní prostorná místnost. Pro rozvoj čtenářských dovedností máme knihovničku. Ve vybavení školní družiny je velké množství deskových her a stavebnic. Místnost ŠD je vybavena televizorem, DVD a rádiem s CD přehrávačem.
ŠD používá ke své činnosti další prostory školy - tělocvičny, venkovní sportovní hřiště, výtvarný ateliér, počítačovou učebnu apod., kde se žáci řídí provozními řády těchto učeben a prostor.

2. Podmínky personální:
Počet vychovatelek odpovídá počtu přihlášených dětí v daném školním roce.
Vychovatelka ŠD splňuje vzdělání pedagogického směru- učitelství 1. stupně ZŠ.
· vytvářejí dětem otevřené, bezpečné a komunikativní prostředí
· připravují pestrý výchovně vzdělávací program
· podporují dodržování pravidel společenského chování, upevňují hygienické návyky dětí
· respektují rodiči nastavený životní styl, udržují s nimi písemný i osobní kontakt, vycházejí jim vstříc
· dbají na prezentaci družinové práce na veřejnosti

3. Podmínky ekonomické:
·provoz a vybavení ŠD materiálem hradí zřizovatel
· mzda vychovatelek je zabezpečena ze mzdových prostředků školy
· finanční prostředky jsou účelně využívány v průběhu celého školního roku

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

1. ŠD je při poskytování školských služeb povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.
2. ŠD zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při poskytování školských služeb a poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům nezbytné informace k zajištění jejich bezpečnosti a ochrany zdraví.
3. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.
4. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD, školního řádu ZŠ Střílky.
5. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.
6. Za žáka, který byl ve škole, ale se do ŠD nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.
7. Doba pobytu ve ŠD se řídí údaji na zápisovém lístku.
8. Žák přihlášený do školní družiny je poučen o BOZP.
9. Žák nesmí sám otevírat okna či jinak s nimi manipulovat. Žák nesmí manipulovat s topením. Žák nesmí sám zapínat a vypínat PC, projektor a jiné přístroje.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu školy.
2. Za porušení zákazu budou uplatňována výchovná opatření.
3. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách ZŠ Střílky, školní družiny a při akcích školní družiny přísně zakázány. Podle okolností ředitelka ZŠ Střílky uváží možnost postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí a bude o svých zjištěních informovat zákonné zástupce žáků.

Cíle a kompetence výchovně vzdělávací práce

Ve školní družině nejsou hlavní součástí výchovné práce vědomosti žáků, ale zejména sociální dovednosti. Nejde o školní výkon žáka, jde zejména o kvalitu jeho sociálních vztahů k vrstevníkům.
Výchovně vzdělávací proces ve školní družině přispívá k rozvoji klíčových kompetencí každého jedince. Cílem je navázat na základy položené ve vzdělávání předškolním a vhodně doplňovat kompetence získávané při výchově v rodině a školní výuce. Vše je založeno na přímých zážitcích z činnosti družiny a propojeno s reálnými životními situacemi. Soubor znalostí, schopností a dovedností slouží k vytváření postojů a hodnot.

a) Klíčové kompetence, které si dítě buduje v průběhu čtyřletého výchovně vzdělávacího cyklu ve školní družině:
·kompetence k učení
· kompetence k řešení problémů
· kompetence komunikativní
· kompetence sociální a interpersonální
· kompetence občanské a činnostní
· kompetence k trávení volného času

b) Kompetence k učení:
·učí se spontánně, ale také vědomě
· klade si otázky, hledá na ně odpovědi
· informace vybírá z různých zdrojů / sdělovací prostředky, literatura, vlastní i cizí zkušenost /
·samostatně pozoruje konkrétní jev /společenský, přírodní…/, vyvozuje z něj poučení
· získané vědomosti dává do souvislostí
· zkušenosti uplatňuje v praxi
· odhadne své schopnosti k dané činnosti
· započatou práci dokončí
· snaží se zdokonalit, hodnotit sám sebe /své pokroky i nedostatky/
· objektivně porovná výsledky své práce s výsledky práce vrstevníků, dokáže ocenit práci druhých

c) Kompetence k řešení problémů:
· dokáže rozpoznat závažnost problému
· odhadne svoje síly k vyřešení daného problému
· při řešení vychází z předchozí zkušenosti
· chápe, že vyhýbání se problému nevede k cíli
· rozlišuje správná a chybná řešení
· spontánně vymýšlí řešení nová
· vysvětlí a obhájí svoje postupy při řešení problému
· dokáže uznat svoji chybu, dát přednost vhodnějšímu postupu, omluvit se

d) Kompetence komunikativní:
·ovládá řeč, rozšiřuje si slovní zásobu četbou, poslechem
· začíná kontakt přiměřeným pozdravem
· používá zdvořilostní fráze
· rozlišuje spisovnou a hovorovou řeč
· rozliší cizí jazyk od jazyka mateřského
· snaží se o aktivní naslouchání druhým, ale neskáče do řeči
· vyjadřuje vhodně formulovanými větami myšlenky, otázky a odpovědi vhodně používá vyhledané či získané informace
· komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými
· dokáže vyjádřit své pocity nejen řečí, ale i vhodnými gesty
· komunikace je kultivovaná, nepoužívá vulgarismy

e) Kompetence sociální a interpersonální:
· váží si sám sebe a svých dovedností, ocení přednosti druhých
· o svých činech samostatně rozhoduje a uvědomuje si odpovědnost za důsledky svého chování
·rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu a šikanu
· nevhodným společenským jevům se dokáže bránit, nestydí se požádat o pomoc
· má přirozený respekt ke starším
·je ohleduplný, pomáhá mladším, hendikepovaným, není lhostejný k problémům druhých
·ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit, obhájit svůj názor, ale i podřídit se názoru většiny
·snaží se ovládnout emoce ve vypjatých situacích
· je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi

f) Kompetence občanské a činnostní: 

·účastní se plánování činností, rozhoduje se svobodně při jejich výběru na základě svých schopností a dovedností, aktivně se zapojuje, řídí svoji činnost a také ji hodnotí
·spoluvytváří pravidla společného soužití, dodržuje je
· váží si výsledků práce a úsilí druhých, záměrně je nepoškozuje
· uvědomuje si svoji spoluzodpovědnost za bezpečnost prostředí, ve kterém žije, podílí se na jeho vytváření a udržování
·je si vědom, že má svá práva i povinnosti, ctí práva druhých
· k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, práci dokončuje

g) Kompetence k trávení volného času:
· rozlišuje vhodné a nevhodné nabídky k trávení volného času
· orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času
· vybírá si zájmové činnosti dle svých vloh
· rozvíjí své zájmy v individuálních i skupinových činnostech
· posiluje své slabší stránky s pomocí nadanějších vrstevníků, rozvíjí svoje nadání v činnostech, ve kterých vyniká
· rozvíjí si schopnost spolupracovat v týmu a nabízet využití svých předností v jeho prospěch

Každé dítě je nezaměnitelná individualita. K naplňování jednotlivých kompetencí v plné šíři dochází postupně, nestejnoměrným tempem, v průběhu celého výchovně vzdělávacího cyklu.

Metody a formy výchovně vzdělávací práce

Zájmové vzdělávání, které provádí naše ŠD, probíhá především vlastní činností dětí, jejich komunikací s okolím a získávání vlastní zkušenosti. Vše je založeno na přímých zážitcích z činnosti, vycházející částečně z individuální volby, dětské zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a sdílet se s ostatními.
Program je naplňován formou pravidelné činnosti /individuální, týmová práce a práce ve skupinách /, nabídkou odpočinkových i spontánních aktivit.

Metody používané při neřízené, spontánní, činnosti:
· pozorování, získávání zkušeností prožitkem
· experimentování, předvádění
· hra, individuální práce
· vlastní tvorba /ruční práce/, aktivizující hry
· práce ve dvojicích, ve skupině, partnerská „výuka“
· samostatné i skupinové řešení problémových situací
· hodnocení, sebehodnocení

Další metody používané při řízené činnosti:
· vyprávění, dramatizace, vycházka
· vyhledávání informací, řešení problémových situací
· rozhovor, diskuse, komunitní kruh, řízená diskuse v kruhu, skupinové sdílení
· prezentace výsledků a další

Formy práce při spontánní činnosti: 

· odpočinek v klidové zóně, četba knih a časopisů
· tématické hry /domov, rodina, škola, doprava…/
· konstruktivní hry se stavebnicemi
· stolní hry, skládání puzzle obrázku a mozaiky
·volné kreslení, omalovánky, doplňovačky
· dramatizace pohádek

Formy práce při činnosti řízené:
·vycházky s pozorováním
·technické práce s různými druhy materiálu /papír, textil, karton, přírodniny, plast…/
· rukodělné práce s využitím různých výtvarných technik /kresba, malba, koláž, dekupáž, modelování, lepení, šití, kašírování…/
·besedy
· práce s knihou
· soutěžní hry, didaktické hry
· hudebně pohybové hry
· TV chvilky
· sportovní hry
· výukové programy na PC

Oživením jsou příležitostné akce a projekty, které nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností. Součástí programu je i příprava na vyučování.
Při všech těchto aktivitách jsou respektovány požadavky na volný čas dítěte:
· požadavek pedagogického ovlivnění volného času, kdy vychovatelka navozuje a motivuje činnost a oceňuje výkony dětí
· požadavek dobrovolnosti, kdy se dítě zapojí do jemu přiměřené činnosti na základě vlastního zájmu a dobré motivace
· požadavek zajímavosti a zájmovosti, s prvkem pestrosti a neotřelých postupů, odlišných od postupů vyučovacích
· požadavek aktivity, kde je činnost volena tak, aby v nich mohly být přiměřeně úspěšné všechny děti, aby se částečně podílely na tvorbě a přípravě činnosti, na její realizaci i hodnocení
· požadavek citlivosti a citovosti, který závisí na prožívání kladných emocí v průběhu i po hodnocením ukončené činnosti, ale také návazný pocit radosti objevování nebo překonání překážek
· požadavek seberealizace, neboť činností dítě objevuje svoje dobré stránky, je-li jeho snaha a jsou-li výsledky jeho práce kladně hodnoceny okolím

Obsah výchovně vzdělávací práce 

Obsah výchovně vzdělávací práce, na základě požadavků pedagogiky volného času, navazuje na výuku ve škole, rozvíjí, prohlubuje a upevňuje vědomosti.
Děti se snaží objevovat věci z nového úhlu pohledu, získávané vědomosti analyzovat, dávat je do souvislostí, řešit nové situace, problémy:
·získávají dovednosti a návyky, základy komunikace
· rozvíjejí poznání, že ačkoli jsme v mnoha ohledech odlišní, můžeme si rozumět
·máme svá práva, ale i povinnosti
· osvojují si pravidla společenského chování
· pracují v týmu, mladší napodobují modely chování starších
· rozvíjí svoje vnitřní kvality
· budují si hodnotový systém
- pěstují zdravý životní styl

Od ledna 2019 začal v rámci šablon klub deskových her a čtenářský klub, který rozvíjí čtenářskou gramotnost a logické myšlení žáků.

f t g m

K funkčnosti tohoto webu nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

Tento web využívá soubory cookies - více informací ZDE.

Prohlášení o přístupnosti.